הוספת יוזרים מתבצעת תחת איזור משתמשים נכנסים לניהול>משתמשים>הוספת משתמש
שם יש צורך למלא את פרטי היוזר